Petroli: Perill mortal

Unes Illes  enquitranades (Català)

Petróleo: Peligro mortal

Unas islas alquitranadas (Castellano)

 

Pouring oil over the Balearic tourism industry

Keywords: Balearics; oil spill; touris

 

 

 

 

 

Petroli: perill mortal. Unes illes enquitranades

Paraules Clau: Illes Balears, abocament de petroli, turisme.

 

 

 

 

 

 

Petróleo: peligro mortal. Unas islas alquitranadas

Palabras Clave: Islas Baleares, vertido de petróleo, turismo.

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT: This study aims to predict the possible negative effects on the Balearic tourism economy of the exploitation of marine oil fields near its coastline. We describe the current business structure of the islands’ tourism industry and then focus on the various kinds of spills that might affect it. Our conclusion is that the exploitation of the oil fields will significantly damage the tourism industry: a series of small-scale accidents followed by a large spill could destroy the complex structure of Balearic tourism, and would have severe repercussions for the economy of the archipelago.

 

RESUM: Aquest treball pretén preveure quins poden ser els efectes negatius sobre l’economia turística de les Illes Balears derivats de l’explotació petroliera a la proximitat de les seves costes. Per fer-ho s’avalua el potencial destructiu dels diferents tipus d’abocaments previsible usant les dades procedent d’abocaments històrics ben documentats.

A la segona part del treball es consideren els efectes que han provocat diferents abocaments sobre zones turístiques, sobretot en el Golf de Mèxic, donant especial rellevància a fenòmens com la desviació de demanda provocada per un abocament que poden perjudicar greument a les empreses turístiques. Tot seguit, es descriuen les principals característiques del mercat turístic balear, remarcant la seva concentració en el model de sol i platja i en l’adopció d’una estructura empresarial de tipus “districte industrial”.

Finalment, es combina de descripció dels abocaments potencials amb la descripció de l’estructura econòmica balear per concloure que la simple explotació dels pous provocarà importants perjudicis sobre el turisme balear i que un abocament de gran volum pot destruir la complexa estructura econòmica actual convertint-la en una altra molt més simple en un procés que, sens dubte, empobrirà greument l’arxipèlag Balear.

 

RESUMEN: El presente trabajo pretende analizar cuales pueden ser los efectos negativos sufridos por la economía turísticas de las Islas Baleares que se deriven de la explotación petrolera en la proximidad de sus costas. Para hacerlo se avalúa el potencial destructivo de los diferentes tipos de vertidos previsibles utilizando los datos procedentes de vertidos históricos bien documentados.

En la segunda parte del trabajo se consideran los efectos que han provocado diferentes tipos de vertidos sobre zonas turísticas, sobre todo en el Golfo de México, dando especial relieve al fenómeno de la desviación de demanda provocada por un vertido que puede perjudicar de forma grave a las empresas turísticas. A continuación se describen las principales características del mercado turístico balear, remarcando su concentración en el modelo de sol y playa y en la adopción de una estructura empresarial de tipo distrito industrial.

Finalmente, se combina la descripción de los vertidos potenciales con la descripción de la estructura económica balear para concluir que la simple explotación de los pozos provocará importantes perjuicios sobre el turismo balear y que un vertido de gran volumen puede destruir la compleja estructura económica actual, convirtiéndola en otra mucho más simple, en un proceso que, sin lugar a dudas, empobrecerá gravemente al archipiélago Balear.

 

Pouring oil over the Balea- ric tourism industry  (English)